Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

brutto

Realizuj

PayPal

Regulamin sklepu

zwany dalej „Regulaminem”

 1. Informacje wstępne;

 2. Definicje;

 3. Postanowienia ogólne;

 4. Złożenie zamówienia;

 5. Realizacja zamówienia;

 6. Ceny i płatności;

 7. Dostawa; 

 8. Jakość produktu i reklamacje;

 9. Postępowanie z materiałami przesłanymi przez Klienta;

 10. Sprawdzanie i korekcja plików;

 11. Postanowienia końcowe;

 

 1. Informacje wstępne;

 1. System zamówień i sprzedaży towarów oraz usług w SzopShop.com jest własnością pana Witolda Rysia prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Witold Ryś Inspirations Media z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 15 lok. 2, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP 6811651160 oraz numer REGON 356831194, adres e-mail biuro@insmedia.pl zwany w dalszej części w skrócie „SzopShop”.

 2. Wszystkie towary i usługi poligraficzne oferowane przez SzopShop można kupić przez Internet, za pośrednictwem portalu Szopshop.com.

 3. System składania i realizacji zamówień został zautomatyzowany w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu ich realizacji oraz wysyłki do Zamawiającego (zwanego dalej również „Klientem”).

 4. Aby korzystać z systemu zamówień on-line możliwa jest rejestracja Zamawiającego na portalu Szopshop.com. Rejestracja jest bezpłatna, jednorazowa i trwa kilka minut.
  Przy złożeniu zamówienia Klient składa oświadczenie o akceptacji treści Regulaminu oraz polityki prywatności, zawartych na portalu Szopshop.com.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SzopShop zostały wskazane w pkt. III podpunkt 11.

 

 

 1. Definicje;

 1. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2. Plik - plik graficzny, czyli taki, który zawiera obraz stworzony w programie graficznym wysłany przez Klienta do systemu zamówień portalu szopshop.com w formacie opisanym na stronie zamawianego produktu portalu Szopshop.com.

 3. Produkt – towar albo usługa będąca przedmiotem zamówienia w SzopShop zgodnie z opisem znajdującym się przy zamawianym przez Klienta produkcie.

 4. Sprawdzenie pliku tzw. preflight - to mechanizm, który ma za zadanie analizę pliku pod względem prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych zgodnie z kryteriami SzopShop.

 5. Parametry druku - zamówienia realizowane są zgodnie z ich parametrami opisanymi w specyfikacji produktu. Wszystkie zamówienia realizowane w technologii offsetowej drukowane są z rozdzielczością 2400 dpi (dpi – stanowi jednostkę rozdzielczości).
  Prace pełnokolorowe drukowane są w standardzie CMYK Euroskala. Produkty w technologii cyfrowej są wykonywane w Szopshop w rozdzielczości 600 dpi.. Wstępny profil farbowy w przypadku prac offsetowych jest ustalany w standardzie CIP-4 natomiast stabilność nasycenia kolorów jest kontrolowana densytometrycznie w trybie in-line. Na produktach falcowanych (łamanych) mogą występować mikropęknięcia w miejscu zgięcia. Opcjonalne otwory nawiercamy zgodnie ze specyfikacją umieszczoną przy produkcie. W przypadku nie uwzględnienia przez Klienta w projekcie powyższego zalecenia, SzopShop nie odpowiada za wystąpienie otworu na tekście bądź grafice, gdy Klient taki projekt zaakceptował, chyba wystąpienie otworu nastąpiło z wyłącznej winy SzopShop.

 6. Korekcja pliku - mechanizm zmiany zawartości plików graficznych w taki sposób, żeby była możliwość jego produkcji w procesach poligraficznych zgodnie z wytycznymi SzopShop.

 7. Koszyk - lista produktów, które chce nabyć Klient w systemie SzopShop. Klient może dodawać, usuwać z koszyka produkty do czasu złożenia zamówienia. Wszystkie produkty w koszyku po złożeniu zamówienia tworzą jedno zamówienie. 

 8. Status zamówienia - etap, na którym aktualnie znajduje się proces realizacji danego zamówienia.

 9. Złożenie zamówienia następuje w zależności od rodzaju zamawianego produktu:

 1. w momencie akceptacji poprzez kliknięcie „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” przez Klienta zamówienia na gotowe produkty, albo

 2. w momencie wysłania akceptacji na adres biuro@szopshop.com przez Klienta wyceny zamówienia przygotowanej przez SzhopShop na produkt personalizowany.

 1. Informacje o produktach, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronie internetowej SzopShop zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji.

 

 1. Postanowienia Ogólne;

 1. Złożenie zamówienia w systemie internetowym SzopShop oraz przystąpienie przez SzopShop do jego realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej pomiędzy Klientem a SzopShop. 

 2. Klient w trakcie składania zamówienia bez rejestracji bądź przy rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na przesyłanie mu informacji handlowej na wskazany prze niego adres e-mail. SzopShop zapewnia, że dane osobowe podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia oraz w formularzu rejestracji, są gromadzone i przetwarzane przez SzopShop zgodnie i w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach poprawnego wykonania przedmiotu umowy w tym kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych produktów. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych SzopShop w każdym czasie.

 3. SzopShop informuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.), iż:

 1. z uwagi na charakter i przedmiot umowy, a także możliwości techniczne oraz przyjęty zwyczaj dla tego typu usług, iż usługi świadczone drogą elektroniczną przez SzopShop nie mogą być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;

 2. SzopShop, celem zabezpieczenia danych osobowych przesyłanych elektronicznie przez pozyskiwanie ich i modyfikowanie przez osoby trzecie, udostępnia protokół SSL 

 3. SzopShop przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zawartej z Zamawiającym umowy, w tym będącej jej częścią Regulaminu.

 1. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji w tym informacji handlowej od SzopShop, na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz 1204).

 2. Ekspozycja produktów zamieszczonych na portalu szopshop.com nie stanowi oferty w myśl art. 66¹ Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz.93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Ofertę stanowi natomiast złożenie zamówienia a jej akceptacja następuje poprzez przystąpienie do jego realizacji przez SzopShop.

 3. Złożenia zamówienia może dokonać każdy, kto ma dostęp do Internetu oraz jest osobą mającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź został umocowany do złożenia zamówienia imieniem osoby prawnej albo imieniem jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Zamówienia mogą składać zarówno Klienci zarejestrowani na portalu jak i niezarejestrowani.

 4. Zamówienia składane i realizowane są na podstawie formularza zamówienia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania przez SzopShop zamówienia.

 5. Klienci, którzy nie są zarejestrowani na portalu szopshop.com przy każdym zamówieniu będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr telefonu. Każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 6. Kliencie zarejestrowani mogą składać zamówienia po prawidłowym i całościowym dopełnieniu procedury rejestracyjnej na portalu szopshop.com. W efekcie procedury rejestracyjnej Klientowi zostanie automatycznie nadane indywidualne konto, do którego Klient będzie mieć wyłączy dostęp poprzez podanie login oraz hasła.

 7. Klient oświadcza, że nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych oraz przysługuje mu niczym nieograniczone prawo do korzystania z treści przesłanych materiałów. W sytuacji, gdy Klient mimo powyższego zapewnienia, będzie naruszać prawa autorskie majątkowe bądź/i osobiste bądź/i nie będzie posiadać prawa do korzystania z przesłanych materiałów, ponosić będzie on odpowiedzialność wobec SzopShop z tytułu wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu, także na zasadzie regresu.

 8. Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:- przeglądarka Mozilla Firefox 3.0 lub wyższej, Internet Explorer 6.0 i wyższej lub Apple Safari 3.2 i wyższej.- Java w wersji 6.- dodatek do przeglądarki FLASH,- włączona obsługa java i javascript.- PDF Reader Firmy Adobe- posiadanie i podanie SzopShop adresu e-mail.

 9. SzopShop zastrzega sobie prawo nie przystąpienie do realizacji zamówienia bądź odstąpienia od realizacji zamówienia już po zawarciu umowy bez prawa Klienta do odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • błędnego działania portalu szopshop.com, systemu informatycznego związanego z portalem szopshop.com bądź ich awarii skutkujących powstaniem nieprawidłowej treści zaproszeń do prowadzenia negocjacji zamieszczonych na portalu przez SzopShop;

 • jeżeli płatność za poprzednio złożone zamówione nie została uregulowana, a wierzytelność z niego wynikająca jest w całości wymagalna;

 • jeżeli kwota złożonych i nieopłaconych (brak zapłaty ceny za mówiony produkt) zamówień zamówienia z formą płatności za pobraniem przekracza 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy);

 • jeżeli przesłane przez Klienta pliki zawierają treści niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

 • w sytuacji o której mowa w punkt V. podpunkt 7. Regulaminu.

W sytuacji skorzystania przez SzopShop z prawa odstąpienia od realizacji zamówienia, umowa uważana jest za niezwartą, zaś to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

O fakcie odstąpienia od realizacji zamówienia Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w momencie rejestracji. Dodatkowo mogą być podejmowane próby powiadomienia Klienta, o odmowie realizacji zamówienia, innymi środkami komunikacji (np. drogą telefoniczną, bądź listową).

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W najdalszym zakresie dopuszczalnym przez prawo ustala się, iż w przypadku odstąpienia od umowy mającej za przedmiot produkt personalizowany (robiony na zamówienie) np. koszulka czy kubek z zdjęciem Klienta, którego SzopShop nie może ponownie wykorzystać czy odsprzedać innej osobie, jest uprawniony on do żądania zwrotu wszelkich kosztów związanych z wykonaniem produktu, a sytuacji, gdy Klient uiścił już cenę za nabycie produktu potrącenia ww. kosztów z zapłaconej przez Klienta ceny i zwrotu mu jedynie różnicy w tym zakresie.

 

 1. Złożenie zamówienia;

 1. Złożenie zamówienia na produkt personalizowany jest możliwe po przesłaniu przez Klienta plików spełniających wymogi określone w parametrach produktu, które są opublikowane w specyfikacji danego produktu, ewentualnie szczegółowe informacje w tym zakresie udziela SzopShop.

 2. Przesłany plik zostaje poddany sprawdzeniu pod względem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych. Sprawdzenie pliku może wskazać na jeden z trzech stanów: 

 1. plik prawidłowy - oznacza, że plik z projektem jest prawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i zamówienie może być realizowane;

 2. plik z ostrzeżeniem - oznacza, że niektóre parametry pliku są niezgodne z kryteriami SzopShop. Aby kontynuować zamówienie, Klient jest zobowiązany do akceptacji bądź ponownego przesłania pliku prawidłowego;

 3. plik błędny - oznacza, że plik jest nieprawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i nie można rozpocząć realizacji zamówienia. Należy ponownie przygotować plik zgodnie z kryteriami SzopShop.

Klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci raportu lub informacji e - mailem oraz poprzez zamieszczenie stosowanej informacji w panelu Klienta, dostępnej dla Klienta po zalogowaniu do portalu.

 1. Wstępnej akceptacji przesłanego pliku oraz wyceny zamówienia w sytuacji złożenia przez Klienta zamówienia na produkt personalizowany, dokonuje SzopShop.

 2. Po przesłaniu wyceny zamówienia, o którym mowa w pkt IV.3 Regulaminu Klient składa zamówienie zgodnie z pkt II.9. litera b) Regulaminu.

 3. Składając zamówienie Klient podaje adres wysyłki. W przypadku zamówień realizowanych płatnością "za pobraniem" adres wysyłki musi być tożsamy z adresem zawartym w danych rejestracyjnych Klienta.

 4. Informacje o aktualnym statusie zamówienia zamieszczona będzie w panelu Klienta widocznym po zalogowaniu zaś dodatkowa wymiana informacji przekraczająca ramy możliwych do przekazania informacji za pośrednictwem portalu odbywać się będzie drogą mailową.

 5. Pisemne potwierdzenie złożenia zamówienia, stwierdzającego datę jego złożenia, rodzaj zamówionych produktów oraz ich cenę, SzopShop wręcza Klientowi poprzez umieszczenie skanu dokumentu w panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu, a w przypadku Klientów dokonujących zakup bez rejestracji w drodze wiadomości e-mail wysłanej przez SzopShop na wskazany przy Klienta adres poczty elektronicznej.

   

 1. Realizacja zamówienia;

 1. Termin realizacji zamówienia określa maksymalny czas, w jakim zamówienie zostanie wykonane i odebrane od SzopShop przez firmę kurierską albo nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej i jest określony bezpośrednio przy każdym produkcie na portalu szopshop.com. W przypadku, gdy zamówienie zawiera produkty o różnych terminach realizacji, maksymalnym terminem realizacji zamówienia będzie czas niezbędny na wykonanie i odebrane produktu z najdłuższym terminem realizacji.

 2. W przypadku płatności elektronicznych oraz płatności za pobraniem, termin realizacji zlecenia zaczyna biec od momentu złożenia zamówienia i można je złożyć wyłącznie w przypadku plików ze statusem "plik prawidłowy" lub "plik z ostrzeżeniami", jednakże pliki ze statusem "plik z ostrzeżeniami" muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku płatności w formie przedpłaty, termin realizacji zamówienia zaczyna biec od momentu zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym SzopShop. Termin realizacji jest obliczany na podstawie dni roboczych z wyłączeniem sobót. Termin realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu niezbędnego na dostarczenie przesyłki przez podmiot trzeci realizujący usługę kurierską, który stanowi ok. 1-2 dni roboczych z wyłączeniem sobót.

 3. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od SzopShop. Klient o zmianie terminu zostanie powiadomiony drogą mailową albo poprzez umieszczenie stosownej informacji w panelu Klienta bez zbędnej zwłoki.

 4. Szczegółowe informacje o czasie dostawy podawane przez firmę kurierską są dostępne na stronie firm kurierskich. np. www.ups.com itp. Zamawiający zostanie poinformowany o nazwie firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie zamówienia.

 5. Jeżeli wykonanie zamówienia nie jest możliwe w terminach określonych w pkt. V.1. Regulaminu SzopShop niezwłocznie drogą mailową albo poprzez zamieszczenie informacji w panelu Klienta informuje o tym fakcie Klienta wskazując nowy termin wykonania zamówienia. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany wykonaniem zamówienia w nowym terminie może od umowy odstąpić w terminie dni od daty poinformowania go o zmianie daty realizacji zamówienia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej (dla zachowania tej formy wystarczające będzie przesłanie na właściwy adres e-mail SzopShop skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu do umowy). W tej sytuacji uiszczona przez Klienta cena zostanie zwrócona Klientowi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób, jaki płatność nastąpiła.

 6. Zapytania dotyczące ceny wykonania produktu personalizowanego tzw. zamówienia ze statusem „Nowe” zostaną automatycznie anulowane, jeżeli Kupujący nie złoży zamówienia się w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez SzopShop zaakceptowanych plików wraz z wyceną zamówienia.

 7. Zamówienia ze statusem „Oczekujące na płatność” zostaną anulowane, jeżeli płatność za zamówienie nie nastąpi w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

 8. Jeżeli pliki w danym zamówieniu zostają przesłane ponownie, czas realizacji tego zamówienia zaczyna biec od początku.

 

 1. Ceny i płatności;

 1. Wszystkie ceny za poszczególne produkty zostały przedstawione na portalu szopshop.com.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.szopshop.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów usług zwany dalej VATem (ceny brutto) - z wyjątkiem produktów, gdzie podano wyraźnie inaczej (ceny netto). W przypadku cen netto, cena zostanie podwyższona poprzez doliczenie odpowiedniej stawki podatku VAT.

 3. SzopShop akceptuje następujące formy płatności:

 1. wpłata na rachunek bankowy;

 2. płatność kartami płatniczymi;

 3. przelewami elektronicznymi w systemie Payu;

 4. płatność przy odbiorze z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych warunków wynikających z Regulaminu.

Wyboru jednej z powyższych form płatności i sposobu jej uiszczenia dokonuje Klient w trakcie składania zamówienia. Przedpłata jest możliwa o ile przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi inaczej.

 1. Faktura VAT bądź inny dokument księgowy wystawiany jest w dniu realizacji zamówienia.

 2. Klient wyraża zgodę na wysyłanie przez SzopShop faktur VAT bądź innych dokumentów księgowych w postaci elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.

 3. SzopShop zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz prawo do organizowania akcji promocyjnych, dostępnych tylko dla wybranych grup produktów albo grup Klientów. Zmiany tego typu nie będą mieć wpływu na cenę produktów w dotychczas złożonych zamówieniach.

 4. Do przedpłat księgowanych na rachunek bankowy wystawiane są faktury VAT bądź inne dokumenty księgowe zaliczkowe.

 5. Zaksięgowanie wpłat ceny za dane zamówienie możliwe jest tylko w przypadku dokonania opłaty za realizację zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w przesłanej fakturze VAT proforma bądź w taki sposób aby móc wiarygodnie powiązać wpłatę ceny z danym zamówieniem.

 6. W przypadku wybrania przedpłaty na konto, jako formy płatności, zamówienie uzyskuje status "W realizacji”, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku bankowym SzopShop do godziny 15.00 w danym dniu. Jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku bankowym SzopShop po godzinie 15.00, zamówienie, którego dotyczy wpłata, otrzyma status "W realizacji" w kolejnym dniu roboczym.

 7. W procesie zamawiania dostępna jest opcja wystawienia i doręczenia faktury VAT bądź innego dokumentu księgowego w formie papierowej.

 

 1. Dostawa;

 1. Produkty zamówione w SzopShop mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, przesyłką kurierską, lub odebrane osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem: al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków. 

 2. Transport na wszystkie zamówienia SzopShop świadczy zewnętrzny podmiot zajmujący się świadczeniem usług w przedmiocie dostarczania przesyłek.

 3. Przesyłka zostanie dostarczona na adres podany w zamówieniu, za wyjątkiem wybrania opcji odbioru osobistego. 

 4. Przesyłka, oraz ceny ustalone dotyczą dostarczenia produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamówienia przesyłki poza jej granice zostanie doliczona opłata zgodna z cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w tym przypadku o kosztach przesyłki Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 5. W przypadku uszkodzeń doręczonej paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Brak protokołu stanowi domniemanie, że paczkę z zamówieniem doręczono bez uszkodzeń.

 

 1. Jakość produktu i reklamacje;

 1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 roku Nr 141 poz. 1176 ze zm.). Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową pisemnie pod adresm: SzopShop.com al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków. SzopShop odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu.

 2. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z odbitką certyfikowaną dostarczoną przez i na koszt Klienta przed wykonaniem zamówienia. Wydruki z drukarek oraz innych wydruków np. proof bez certyfikacji nie mogą stanowić wzoru wiążącego dla SzopShop. 

 3. SzopShop zastrzega, możliwość wystąpienia rozbieżności kolorystycznych między plikiem wzorcowym, o którym mowa w pkt IV podpunkt 2 litera a) i b) Regulaminu, a gotowym produktem w maksymalnych granicach 5% nasycenia barw, co Klienta niniejszym akceptuje. Rozbieżności kolorystyczne we wskazanych granicach nie mogą stanowić jedynej przyczyny reklamacji.

 4. Według normy BVG/FOGRA dopuszczalne odchylenia DE (CIELAB ­ przestrzeń barwna z osią największej jasności (L*), osią czerwono-zieloną (a*) i osią żółto-niebieską (b*);) pomiędzy poszczególnymi odbitkami nakładowymi powinny odpowiadać następującym wartościom: cyjan 2,5; magenta 4,0; żółta 3,0.Według tej samej normy dopuszczalne odchylenia pomiędzy barwami (C+M+Y) może wynosić 5% pomiędzy odbitkami nakładowymi. Dla pomiarów densytometrycznych w przypadku różnych rodzajów papierów następująco:

 1. papier powlekany błysk: B 1,8; C 1,55; M 1,45; Y 1,45; dopuszczalne odchylenie 3-5%;

 2. papier powlekany mat: B 1,8; C 1,40; M 1,35; Y 1,40; dopuszczalne odchylenie 3-5%;

 3. papier niepowlekany: B 1,42; C 1,05; M 1,05; Y 1,10; dopuszczalne odchylenie 3-5%;

 4. (opracowane na podstawie normy ISO 12647-2 oraz materiałów z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej).

 1. Błędy w zamówieniu wynikające z treści złożonego przez Klienta zamówienia w tym błąd w tekście, zdjęciu bądź grafice, a także w zaakceptowanym przez Klienta zamówieniu nie stanowią postawy do uwzględnienia reklamacji.

 2. Każda reklamacja zgłoszona przez Zamawiającego i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 

 3. Powtórne wykonanie zamówienia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie wraz ze zwróceniem SzopShop produktu objętego zamówieniem.

 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zamówienia przez SzopShop.

 5. SzopShop informuje, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze komputera oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących, co Klient akceptuje. Takie różnice nie stanowią podstawy uznania towaru za niezgody z umową, a także do uwzględnienia reklamacji.

 6. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowane zamówienie w całości pod wskazany przez SzopShop adres.

 

 1. Postępowanie z materiałami przesłanymi przez Klienta;

 1. Materiały wysłane do realizacji są archiwizowane w naszej bazie, po czym usuwane w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia. 

 2. Treść oraz forma materiałów przekazywanych przez Klienta są przez SzopShop traktowane, jako poufne. Służą do czynności związanych z realizacją zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim. 1. Sprawdzanie i korekcja plików;

 1. Wszystkie przesyłane do SzopShop pliki są analizowane w celu sprawdzenia czy nadają się do prac poligraficznych.

 2. Pliki przesłane od wszystkich Zamawiających w danym czasie tworzą kolejkę plików do sprawdzenia.

 3. SzopShop dołoży wszystkich starań, żeby sprawdzenie plików odbyło się jak najszybciej w ramach posiadanej infrastruktury informatycznej.

 4. SzopShop ma prawo w każdej chwili ustalić dowolne kryteria sprawdzenia plików, zwłaszcza uzasadnione kwestiami technicznymi.

 5. SzopShop poinformuje Klienta o wyniku sprawdzenia pliku. Każdy z przesłanych plików może otrzymać jeden z trzech statusów: 

 1. plik prawidłowy - oznacza, że plik z projektem jest prawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i zamówienie może być realizowane,

 2. plik z ostrzeżeniem - oznacza, że niektóre parametry pliku są niezgodne z kryteriami SzopShop. Aby kontynuować zamówienie, Klient jest zobowiązany do akceptacji bądź ponownego przesłania pliku prawidłowego,

 3. plik błędny - oznacza, że plik jest nieprawidłowo przygotowany do prac poligraficznych i nie można rozpocząć realizacji zamówienia. Należy ponownie przygotować plik zgodnie z kryteriami SzopShop. Klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci raportu lub informacji e - mailem oraz w panelu Klienta.

 1. SzopShop zastrzega sobie prawo do korygowania plików, które nie spełniają wstępnych wymogów technicznych, a korekcja będzie umożliwiała doprowadzenie pliku do wersji nadającej się do druku.

 2. SzopShop będzie korygował pliki zarówno pod względem geometrii, skalowania plików Klienta, jak i kolorystyki, rozdzielczości obiektów, czcionek i ich transformacji i konwersji, które będą technicznie możliwe. Wszystkie te operacje mają na celu doprowadzić plik Klient do znormalizowanego pliku PDF, nadającego się do druku poligraficznego.

 3. Z każdego pliku dostarczonego do SzopShop Klient otrzymuje podgląd, na którym widzi czy przesłany plik jest zgodny z założeniami projektanta.

 4. SzopShop nie bierze odpowiedzialności za wady produktów wynikające z nieprawidłowego przygotowania projektu przez Klienta, wadliwości przesłanych przez niego plików, o ile poinformuje o tym Klienta przed realizacją zamówienia a Klient pomimo tego zdecyduje się na jego realizację.

 

 1. Postanowienia końcowe;

 1. Klient w momencie rejestracji w portalu szopshop.com oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem - Ogólnymi warunkami wykonania usług i polityką prywatności Szopshop i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. W sprawach nieregulowanych Regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Grafiki zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykład gotowego produktu i mogą się różnić od produktów zamówionych w granicach nieoznaczonych w opisie produktu.

 4. SzopShop zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

 

Polityka Prywatności

 

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych.

 

 Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, dzięki czemu wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania dla obecnej mocy obliczeniowej komputerów. Ponadto nasze bazy danych są dogłębnie chronione przed wglądem osób trzecich.

 

Załącznik nr 1

 

_______________________

_______________________

_______________________

(imię, nazwisko i adres Klienta)

 

Do

Sz. P. Witold Ryś

prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Witold Ryś Inspirations Media z siedzibą w Myślenicach

ul. Słowackiego 15 lok. 2

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1225) odstępuję od umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Internet na stronie www.szopshop.com: _____________________________ nr. ____________________________zawartej dnia______________________.
Proszę o zwrot kwoty ________________________ zł (słownie: ______________________________________) stanowiącej równowartość ceny zakupuna numer rachunku bankowego _____________________________________ prowadzonego przez bank __________________________________________________. Wraz z niniejszym oświadczeniem zwracam, w stanie niezmienionym _______________________________________
otrzymany dnia ____________________________.


__________________________

podpis Klienta